تقسيمات جغرافيايي - قسمت بخش ها:

 

1- بخش مركزي:

1-1دهستان مرا (تار رود) "با مركزيت روستاي مرا" – شامل محلات زير:

1- مرا

6- حصار بالا

11- اشندر

16- جوز درخت

2- خرمده(آخوربدين)

7- حصار پايين

12-اسلام آباد

17- حسين آباد

3- كاجان

8- كال دشت پايين(ترقي)

13- آب چشمه

18- علي آباد والي

4- تميسيان

9- كال دشت بالا(قوايي)

14- اصلان

19- كبود دره

5- زره در

10- چنار شرقي(عرب ها)

15- اوزن دره

20- ورجه

 

1-2 دهستان آبسرد(جمع آبرود)  "با مركزيت روستاي آبسرد" – شامل محلات زير:

1- بيدك

5- دو آب

9- دلي

13-دوست آباد

2- اهران

6-  بولان

10- سنگ آسياب

14- هورتيه

3- وادان

7- تنگه بولان

11- شمس آباد

15- فاجان

4- ويرانه

8- اوچونك

12- هاشمك

 

 

1-3 دهستان سربندان(ابر شيوه)  "با مركزيت روستاي سربندان"- شامل محلات زير:

1- سربندان

7- آرو

13- گرم آب سرد

19- مشهد

2- جابان

8- مومج

14- مغانك

20- رود افشان

3- آئينه ورزان

9- كهنك

15- سقز دره

21-كلاهك

4- خسروان

10- هوير

16- شاه بلاغي

22- چهل چشمه

5- سرخ ده

11- يهر

17- قلفك

23- دلي چاي

6- سيد آباد

12- دهنار

18-كفتار دره(يدره)

24- لي پشت

 

 

2- بخش رودهن:

 2-1 مهر آباد – "با مركزيت روستاي مهر آباد" – شامل محلات زير:

1- گل آهك

4- خورين

7- شاطر محمد

10- نوده

2- چنار غرب

5- تخته ها

8- گندك

11- يلقان دره

3- عباس آباد

6- جشمه ها

9- ولي آباد

12- باغ گمرك

 

 

 

13- آب كلاه

 

2-2 آب علي- "با مركزيت روستاي آبعلي" – شامل محلات زير:

1- مبارك آباد

5- هزار دشت

9- تَجَرَك بالا

13- سرپولك

2- وسكاره

6- اَنّا

10- تَجَرَك پايين

14- قائم محله

3- آروينه

7- پيست آبعلي

11- جعفر آباد

15- سنگ دروازه

4- جورد

8- سادات محله

12- ضرغام

16- تيرك

 

 

 

17- مندانك