امامزاده دوبرار ( هادي و حارث) دشت مشاء دماوند

 

در دو هزارمتري جنوب غرب امامزاده هاشم و در 3920 متري غرب امامزاده ابراهيم دشتك و درميان دشت مشاء و در 35 درجه و 46 دقيقه و 09.8 ثانيه عرض جغرافياي و در 52 درجه  و 01 دقيقه و 12.9 ثانيه طول جغرافيايي و درارتفاع 2377 متر از سطح دريا ، دو برج سنگي با فاصله 6 متر از يكديگر قراردارد كه امامزاده دو برار ( هادي و حارث) ناميده مي شود.

مصالح بنا از سنگ لاشه و ملات گچ و ساروج بوده وداراي گنبد دو پوش رك  از بيرون و عرقچين از داخل مي باشد. نماي بيروني برج ها در سالهاي اخير با ملات سيمان سفيد اندود شده كه در حال حاضر قسمتهاي زيادي از آن ريخته است.نماي داخلي هردو امامزاده با گچ سفيد اندود شده است.

بنظر مي رسد پلان هردو امامزاده داراي 8 ضلع بوده كه بر اثر مرمت هاي غيراصولي متمادي تركيب اصلي خود را از دست داده اند.

حد فاصل ميان دوامامزاده در سالهاي اخير، اطاقي با آجر و سنگ احداث كرده اند كه نماي بيروني آن را با سيمان سياه و نماي داخلي را با گچ و سقفش را با خرپاي چوبي و ورق گالوانيزه پوشانده اند. ورودي اين اطاق از سمت جنوب و ورودي امامزاده امامزاده ها مقابل يكديگر مي باشد. ورودي امامزاده شرقي از سمت جنوب غرب و ورودي امامزاده غربي در جنوب شرق است.

در اطراف امامزاده قبرستاني وجود دارد كه با توجه به سفالهاي اندك يافته شده از آنجا، منطقه متعلق به قرون ششم و هفتم هجري است.

شايسته است حريم امامزاده از شرق 5 متر ، از شمال 5 متر و از غرب 12 متر و از جنوب حد كوچه عبوري در نظر گرفته شده و حريم منظري آن نيز از هر طرف 50 متر  منظور شده و اجازه ساخت و ساز بيش از 5/3 متر از كف زمين داده نشود.