امامزاده جديد الولاده و جديد الاحداث ابراهيم محله كريتون روستاي آبعلي دماوند

 برگرفته از كتاب آثار تاريخي دماوند-اثر ناصر پازوكي طرودي

در سينه كش ارتفاعات جنوب شرقي محله كريتون و در مسير جاده اي كه به معدن خاك منتهي مي شود و در 35 درجه و 44 دقيقه و 12.1 ثانيه عرض جغرافيايي و در 51 درجه و 56 دقيقه و 49.6 ثانيه طول جغرافيايي و در ارتفاع 1995 متر از سطح دريا امامزاده اي در سال 1379 تولد يافته كه امامزاده ابراهيم ناميده شده است.

بنا به گفته اهالي ده در اين مكان درخت سروي وجود داشته كه مورد اعتقاد اهالي بوده و افراد زيادي در طلب يافتن گنج زير آنرا حفاري كرده اند.زماني كه جاده استخراج از معدن خاك سرخ را احداث مي كردند اين درخت را از ميان برداشتند. يكنفر از اهالي روستا در خواب ديد كه آنجا امامزاده است و صاحب آن خود را امامزاده ابراهيم معرفي كرد. بدنبال آن با مشاركت و موافقت اداره اوقاف وامور خيريه ، مكان ياد شده تسطيح و بناي امامزاده  درآن احداث شد.

بناي امامزاده شامل اطاقي در هشت ضلع است كه داراي اسكلت فلزي و مصالح آجر و سيمان مي باشد. بنا در حال حاضر فاقد سقف بوده و تنها سفت كاري طبقه اول آن انجام شده است.هيات امناي امامزاده اظهار مي دارد: منتظريم تا اداره ميراث فرهنگي اقدام ما را تاييد كند و سپس اداره اوقاف بما وام دهد تا ساختمان را تكميل كنيم.الله اعلم باصواب.