برادران شهيد در شهرستان هاي دماوند و فيروزكوه

 چيزي مي بينيم و چيزي مي شنويم. خانواده دو شهيد، خانواده سه شهيد، خانواده چهار شهيد و پنج شهيد!! به راستي چه مي توان گفت و نوشت از اين همه ايثار و بزرگي و شكوه مردانگي!؟ چون قلم اندر نوشتن مي شتافت/ چون به خود آمد قلم بر خود شكافت « از شهدا كه نمي شود چيزي گفت. شهدا شمع محفل دوستانند. شهدا در قهقهه ي مستانه شان و در شادي وصولشان عند ربهم يرزقون اند... اين جا صحبت عشق است و عشق و و قلم در ترسيمش به خود مي شكافد.(امام خميني (ره))» و اما خانواده هاي آنان! آنها تا هميشه ي تاريخ، افتخار مشعل داري راه و روشنايي را به عهده گرفته اند... سال گذشته ياد كرديم از خانواده الگو و اسوه ي ايران اسلامي، خانواده پنج شهيد سجاديان به پرچمداري پير مرشدشان حاج حمزه سجاديان (رضوان ا... عليه) به پاس استقامت ستودني همسر و مادر شهيدان. امسال اين تمثال هاي زيبا و ماندني را تقديم مي كنيم به خاطر ارج گذاري به استقامت شكوهمند پدران و مادران و همسراني و خانواده هايي كه دو و سه شهيد را تقديم انقلاب و ولايت كرده اند.

 

  حسين غلامعلي     مصطفي غلامعلي

  حسين فرداسدي   عليرضا فرداسدي

  صادق صديفي     ناصر صديفي

  مجيد ولي عابدي      امير ولي عابدي

  عباس زاهدي         مسعود زاهدي

  امير مروي            محمد مروي

  يوسفعلي بركتي       رضا علي  بركتي

  سيدجعفر سجاديان    سيدمصطفي سجاديان

  حسين شكاري         علي شكاري

 محسن محمدباقري  مهدي محمدباقري  محسن محمدباقري

  سيداحمدحسيني     سيدجواد حسيني    سيدمحسن حسيني

 حبيب الله ملكدار      ذبيح الله ملكدار

  حسن سراج           محمدمهدي سراج

  عليرضا عروجي     عبدالرضا عروجي

  علي تاج الدين        عبدالرضا تاج الدين