طرح راه اندازي موزه شهر دماوند

 

 استاد راهنما: جناب آقاي پازوكي

پژوهشگر: ناهيد زماني

 تابستان 1378

فهرست مطالب :

مقدمه

فصل اول

 • چيستي موزه  
 • تعريف جامع ايكوم از موزه      
 • تاريخچه موزه در ايران    
 • وظايف موزه در گذشته                                                                                            
 • وظايف موزه در امروز                                                                                             
 • كاركرد موزه        
 • موزه هاي شهري
 • لزوم احداث موزه در شهر دماوند

فصل دوم

 • نام دماوند
 • دماوند شهر و كوه اسطوره اي
 • موقعيت جغرافيايي شهرستان دماوند
 • جغرافياي سياسي شهرستان دماوند

o       بخش مركزي

o       بخش رودهن  

 • مراكز فرهنگي شهرستان دماوند
 • جاذبه هاي تاريخي و طبيعي شهرستان دماوند
 • تاريخ دماوند

o       دماوند در دوران ماد و هخامنشي

o       دماوند در دوران اشكانيان و ساسانيان

 • فهرست بناها و محوطه هاي فرهنگي - تاريخي شهرستان دماوند
 • اشياء بدست آمده از حفاري ها باستان شناسي در دماوند
 • گويش دماوندي
 • گويش دماوندي
 • آداب و رسوم مردم دماوند
 • روز دماوند و جشن تيرگان
 • مفاخر دماوند در گذر تاريخ

o       رجال ديني

o       رجال ادبي

o       هنرمندان

 • مفاخر معاصر شهرستان دماوند

o       افراد اهل قلم دماوند

 • سيماي محيط زيست انساني شهرستان دماوند

o       صنايع مستقر در شهرستان دماوند

o       زراعت و باغداري

 • تصوير عمومي از سيماي محيط زيست طبيعي شهرستان دماوند

o          اقليم منطقه دماوند

o          تنوع گونه هاي گياهي و جانوري منطقه دماوند

o          تاريخچه استفاده انسان از گياهان دارويي

o       گياهان دارويي دماوند

 • تاريخچه روابط انسان با حيات وحش

o       گونه هاي جانوري حوزه دماوند

 • الف- پستانداران
 • ب- پرندگان
 • ج- دوزيستان
 • د- ماهيان رودخانه حبله
 • محـافظـت از محـيط زيـست

 فصل سوم

 • موزه شهر دماوند
 • اهميت احداث موزه در شهر دماوند
 • اهداف موزه شهر دماوند
 • مخاطبان موزه شهر دماوند                                                                                    
 • مجموعه هاي موزه شهر دماوند                                                                              
 • ساختار فيزيكي موزه                                                                                        

o       الف- محل موزه شهر دماوند

o       ب- ساختمان موزه شهر دماوند

o       ج- تالارها

o       د- معماري داخلي موزه شهر دماوند

 • نمايش مجموعه ها در موزه شهر دماوند
 • چگونگي تأثيرگذاري ارزشهاي فرهنگي روي بازديدكننده
 • عملكردهاي موزه شهر دماوند
 • خدمات موزه شهر دماوند