طرحنامه مشاهير و مفاخر شهرستان دماوند

كه اسمي و زندگينامه آنان در اختيار دفتر نشر ميراث مكتوب قرار گرفته است.

1- اكثر اين مشاهير از علما هستند زيرا تا قرون اخير دانشمندان علوم جديد و قديم اعم از طب، نجوم، شيمي، فقه، فلسفه در لباس روحانيت بودند و در حوزه ه و مدارس قديم درس مي خواندند.

2- در اين طبقه بندي،مشاهير، به قديم (تا قرن 12) و جديد(قرن  13و 14 ) تقسيم شده اند و هنرمندان (خوشنويسان) و شعرا و داتشمندان علوم جديد در طبقات بعدي جاي گرفته اند.

3- ممكن است دوستان و پژوهشگراني به اسامي علما و دانشمندان ديگري دست يافته اند و يا به طبق بندي كه انجام شده و يا شخصيت هايي كه ذكر شده نقد و نظري داشته باشند، كه در همين جا از همه آنان مي خواهيم ما را در اين مسير ياري فرماييد.