افتتاح اداره ثبت دماوند در 76 سال قبل

دماوند در تحت توجهات اعلي حضرت همايوني امروز پنج بعد از ظهر جشن افتتاح ادره ثبت اسناد و مدارك كه قبلا دعوت نموده بودند با حضور حكومت وي امين ماليه و عسگري نقش اداره ثبت ايالتي طهران ساير دواير دولتي و وجوه روحانيون و خوانين و ريش سفيدان مالكين و كسبه در اداره ثبت اسناد دماوند مفتوح و بعضي از طرف وي مير فندرسكي رئيس ثبت راجع  بخش ايجاد اداره ايراد شد.عده اي هم از نوباوگا ن مدرسه دولتي حا ضر بو دند.از طرف يك نفر از شاگردان مدرسه و از طرف عمومي اهالي با قلبي مملو از تشكر براي تاسيس اداره ثبت اسناد و املاك خاتمه يافت.                                                                                   روزنامه اطلاعات – 1310/2/10

حدود وثغور دماوند از لحاظ ثبتي

در تعقيب اعلان نمره 6420 مورخ 1310/10/15 راجع ثبت عمومي قطعه 1 دماوند بلوك سياه رود محدوده ذيل:

شمالا:از غرب شرق پل رودخانه جاجرود در امتداد جاده شوسه مازندران واراضي قراء گل دره و آصف جا ن و آردينه در امتدا د كوه سياه چال تا  اما مزاده هاشم كه قراء فو ق و مرتع سيا ه چا ل جزء اين قسمت است .

شرقا : از كو ه امامزاده ها شم درامتداد اراضي قراء مشا ء و كوه اسب چران تا مزرعه قريه چنار لمسيان وسفيدگر الي كوه قراقاچ كه قراء مذكوره در فوق جزء اين قطعه است.

جنوبا:از شرق غرب از قريه لمسيان درامتداد كوه قراقاچ تا قراء سرخ حصار وحمامك كه قراء مزبورجزء اين قطه  است.قراء از جنوب به شمال از قراء سرخ حصار در امتداد رودخانه جاجرود تا پل جاجرود مطابق ماده 11 قانون ثبت اسناد و املاك اعلام مي شود. 

روزنامه اطلاعات - 1310/3/10 

دفتر اسناد رسمي

دماوند- ديروز عصر براي اطلاع اهالي از تشكيل دفتر اسناد رسمي دماوند از طرف آقاي  رئيس ثبت اسناد و املاك دعوتي از روساي محترم ادارات دولتي و عده ازمحترمين مالكين وتجار در منزل آقاي شيخ عبدالغفور(منظور شيخ عبدالغفورمقتدائي موسس محضر شماره يك دماوند هستند)دفتر اسناد رسمي نمره 13 دماوند شده بود.

روزنامه اطلاعات - 1310/12/22

 توضيح

اداره ثبت اسناد و املاك دماوند در سال 1310 به تبعيت از اداره ثبت واسناد و املاك استان تهران تاسيس گرديد و تا سال 1315 فيروزكوه و روستاهاي تابعه آن را تحت پوشش داشت.در سال 1315اداره  ثبت اسناد فيروزكوه جدا گرديد وثبت اسناد دماوند 215 پارچه آبادي يا به عبارتي 215 سنگ را تحت پوشش داشت وحدود اربعه حوزه استحفاظي ثبت دماوند به شرح ذيل بوده.

ازشمال:مشاء وامامزاده هاشم وسلسله جبال البرز.

از جنوب:به ارتفاعات قره قاچ و دو آب و ويرانه وانارك وپاكدشت ورامين .

ازشرق:به آرو ودليچايي و سيد آباد وكلاك مشهد ورودافشان. 

ار غرب:به خجيروترقيان وسعيدآباد و جاجرود و كمرد.

در مرداد ماه 1383 با پيشنهاد اداره كل ثبت استان تهران وموافقت معاونت قوه قضائيه ورئيس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور، اداره ثبت اسناد و املاك رودهن تاسيس گرديد و فعلا انتهاي حد غرب حوزه استحفاظي ثبت دماوند  روستاي چنار غرب يا چناراريكان مي باشد و51 پارچه آبادي از ثبت دماوند جدا گرديده وتحت پوشش اداره ثبت اسناد واملاك رودهن قرار گرفته است. 

«با تشكر از آقاي فروتن لاريجاني»