روز شمار انقلاب اسلامي در شهرستان دماوند 

 

بسيار روشن است كه روز شمار انقلاب دردماوند در اين تعداد اسناد نمي گنجد. زيرا كساني كه آن روزهاي بسيار حساس و حماسي را در ذهن و خاطره خود مرور مي كنند به روشني در مي يابند كه گسترش مبارزات بسيار وسيعتر بوده است.متاسفانه اسناد منتشر شده در همين حد نشان مي دهد. شايسته است دوستان و عزيزاني كه به طور مستند خاطراتي از آن روزهاي حماسي دارند، در اختيار ره آورد قرار دهند تا در تكميل و جمع آوري روز شمار انقلاب دردماوند مورد بهره برداري قرار گيرد.

مرحله جديد انقلاب اسلامي از شهادت آيت الله سيد مصطفي خميني (ره) شروع مي شود كه در 13 آبان 56 بوده است و از همان آغاز،مردم شهرستان دماوند همگام با ملت ايران فعاليت هاي انقلابي خود را شروع كردند. درمورد قيام مردم قم سندي بدست نيامده است كه قطعا در شهر دماوند مجلس ختمي برپا شده بود و بايد پيگيري كردو مستند نمود، ولي از آن به بعد اسناد حضور شكوهمند مردم شهرستان دماوند واضح و آشكار است.از جمله موارد اين اسناد تعطيلي مدارس بدست معلمان و دانش آموزان است كه بسيار پررنگ است.

 • 56/8/13

موضوع : مجلس ختم مصطفي خميني (ره)

در تاريخ 13/8/56 از طرف اهالي دماوند مجلس ختمي در مسجدجامع دماوند جهت سيد مصطفي خميني (ره) فرزند روح الله برگزار گرديد و در آن شيخ ذبيح الله رفيعي سخنران مذهبي شد و در ساعت 16 بدون تظاهرات تحريك آميز پايان يافت.

56/8/16

موضوع: مجلس ختم مصطفي خميني (ره) فرزند روح الله

به مناسبت درگذشت نامبرده بالا قرار است از ساعت 9 الي 11 روز 20/8/56 مجلس ختمي در حسينيه اوره دماوند از طرف اهالي مزبور تشكيل گردد.

در اين زمينه اعلاميه اي بشرح زير به چاپخانه دماوند جهت چاپ تسليم گرديده است: « در گذشت نابهنگام آيت الله سيد مصطفي خميني فرزند آيت الله العظمي سيد روحالله خميني در نجف اشرف از بزرگترين ضايعه جهاني تشيع بوده است.ما اين مصيبت بزرگ را به جامعه تشيع بالاخص به روحانيت ايران تسليت مي گوييم و از عموم طبقات استدعا داريم در مجلس ختمي كه به همين مناسبت در حسينيه اوره تشكيل مي گردد شركت فرمايند.»

 • 56/11/29

1-      صبح روز 56/11/29 كه مغازه هاي تعدادي از كسبه شهرهاي دماوند، شاهرود و ورامين به مناسبت چهلمين روز كشته شدن چند تن از اخلالگران ( قيام مردم قم) تعطيل شده بود بعد ازظهر باز و در شهرهاي دماوند و دامغان مجالس تذكري برگزار گرديده است.

2-      روز 56/11/29 اعلاميه هايي در رودهن و آبعلي توزيع گرديده و از مردم دعوت شده بود در مراسم چهلمين روز كشته شدگان ( قيام مردم قم) به قم عزيمت نمايند. كسبه رودهن و آبعلي مغازه هاي خود را در روز مذكور  تعطيل و تعدادي ازآنها به قم عزيمت كرده اند.

3-      متعاقب انتشار اعلاميه هاي آيات ( عظام) در مورد تعطيلي روز 56/11/29 (چهلم مردم قم) در شهرهاي مختلف استان سمنان اكثر مغازه هاي كسبه در شهرهاي دماوند، دامغان، شاهرود و ورامين به حال تعطيل درآمده و متعصبين مذهبي و روحانيون در صدد برآمده اند كه در شهرهاي مذكور مجالس ترحيم تشكيل دهند. تا ساعت 13 روز 56/11/29 در اين نقاط مجلس تشكيل نگرديده و گفته شده كه بعد از ظهر مجالس مذكور برگزار خواهد شد.

 • 57/2/19

از ساعت 4 الي 7/30 روز 19 ارديبهشت 57 مجلس يادبود چهلم شهداي يزد، جهرم و اهواز در مسجدجامع دماوند برگزار و عده اي حدود 300 نفر در اين مجلس شركت كرده اند.طلبه اي بنام شيخ مرتضي صبري كه از قم به دماوند وارد شده در مجلس مذكور سخنراني و مطالب تحريك آميز بيان داشته كه پس از خاتمه مجلس به همين علت بوسيله ماموران انتظامي دستگير و تحت تحقيق قرار گرفته است. ضمنا مجلس ياد بود، بدون انجام تظاهرات پايان يافته است.

 • خرداد 57

كليه مغازه ها تعطيل است.

 • 57/3/15

90 درصد مغازه هاي بازارو خيابانهاي دماوند در روز 57/3/15بسته بوده است.

 • 57/3/27

در صبح اين روز باستثناي شهرهاي ورامين و دماوند و بخش پيشوا كه اكثر مغازه ها تعطيل بودند، در ساير شهرهاي استان سمنان وضعيت عادي جريان داشته و در بعدازظهر روز مذكور تعدادي از كسبه شهرهاي دماوند و ورامين كه در صبح مغازه ها را تعطيل كرده بودند ، دكاكين خود را باز و بكار مشغول شدند.

 • 57/6/16

از صبح روز 16/6/57 در حدود 80 درصد مغازه ها در شهرهاي شاهرود، ورامين و دماوند دراستان سمنان تعطيل و مغازه هاي ساير شهرهاي استان مذكور باز بوده است.

 • 57/6/16

اعتصاب مدارس و تظاهرات دانش آموزان

 • 57/6/19

طبق اسناد ساواك شهرهاي دماوند ، خوي، شاه آباد و ... مجالس ختم و تظاهرات و اعتصاب بوده است ولي روزنامه ها از آن ياد نكردند.

 • 57/6/20

غير ازمغازه هاي شهرهاي دماوند و ورامين كه تعطيل بود، در ساير شهرهاي استان سمنان اغلب مغازه ها باز بوده است.

 • 57/7/9

اعتصاب مغازه هاي دماوند

 • 57/7/15

در اين تاريخ فرهنگيان دماوند اعتصاب كرده و عده اي از آنان به مدارس آمده ولي به كلاسهاي درس نرفتند ويك عده ازدانش آموزان بيرون آمده و حدود ساعت 10 در خيابان به راه افتادندو زنده باد خميني و پيروز باد خميني مي گفتند و به محض مشاهده شدن مامورين انتظامي متفرق و فرار نمودند.

 • 57/7/19

كليه دبيرستان ها بصورت تعطيل در آمده است. ضمنا به استحضار مي رساند كه كليه اجتماع كنندگان در خيابان ها متفرق گرديده اند.

 • 57/7/20

تعدادي در حدود 700 نفر از معلمين آموزش و پرورش شهرستان دماوند در دبيرستان كورش كبير آن شهر اجتماع و با اقدامات انجام شده متفرق گرديدند.

 • 57/7/25

سند اصلي: دانش آموزان دبيرستان كورش كبير دماوند در راه دبيرستان از طريق محله چالكا با شعارهاي يا حسين، خميني آزاده است - شاه حرامزاده است و صلوات و نظاير آن به طرف مركز شهر رفته و پس از يك ساعت متفرق شدند. درداخل محصلين هادي كاظمي ( چهارم نظام جديد) مرتب با دبيران تندرو تماس مي گيرد.خبر از نظر تظاهرات دانش آموزان تاييد گرديده و بي شك دبيران تندرو و بي وطن هستند كه دانش آموزان را وادار به تظاهرات مي نمايند.

 • 57/7/27

در مدارس دماوند وضع عادي است.

 • 57/8/7

وضع مدارس شاهرود، ورامين، دامغان تاكنون عادي و بصورت نيمه تعطيل مي باشد.

 • 57/8/7

تظاهرات در سرتاسر تهران، خمين، نهاوند، رامسر، اردكان فارس، مياندوآب، دماوند، كرمان، تربت حيدريه.

 • 57/8/8

دبيرستان دامغان، ورامين، دماوند عادي و نيمي از كلاسها دائر مي باشد.

 • 57/8/9

دبيرستان هاي ورامين، دماوند، شاهرود نيز بصورت نيمه تعطيل مي باشد.

 • 57/8/10

دبيرستان هاي دامغان، دماوند دائر و وضع عادي مي باشد.

 • 57/8/13

مدارس دامغان و دماوند عادي است و كلاسها دائر مي باشد.

 • 57/8/13

تظاهرات و درگيري در شهرهاي تهران، ري، آمل، اهواز، سمنان، دماوند، مشهدو ...

 • 57/8/13

چندين بار است كه حدود دو هزار نفر از اهالي دماوند دست به تظاهرات زده و در روز 13 آّبان نيز طي تظاهراتي  ركيك و ناسزا نسبت به شخص اول مملكت مي زدند كه بعضي ازآنان از قبيل جعفر محمدجعفري و محمد ابراهيم نمازي و چند نفر ديگر را احضار و تذكر لازم در زمينه اعمال زشت آنان دادند. نمازي و محمدجعفري اظهارداشتند رفتاري كه دولت با زندانيان از قبيل كشيدن ناخن و سوزاندن آنان نموده قابل انتقاد مي باشد.(سند)

 • 57/8/14

از وضع مدارس دماوند به علت اعتصاب كاركنان مخابرات و قطع تماس تلفنها اطلاعي در دست نيست.

 • 57/8/15

كليه ي مدارس سمنان، شاهرود، دماوند تعطيل است.

 • 57/8/16

كليه ي مدارس سمنان، شاهرود، دماوند و گرمسار تعطيل مي باشد.

 • 57/8/17

تظاهرات در شهرهاي قم، ميناب، بندرعباس، زنجان، دماوند، شيراز و مشهد

 • 57/8/17

در بعدازظهر مورخ 17 آبان ماه به بهانه مراسم شب هفت يكي از جوانان كه در امريكا بود ( شهادت شهيد داود منفرد) اجتماع وسيعي در مسجد جامع دماوند تشكيل و پس از سخنراني شخصي بنام اكرمي جمعيت از زن و مرد و بچه با داشتن عكسهايي مربوط به خميني (ره) و حكومت اسلامي از مسجد بيرون آمدند و با احساسات تمام و مهيج شعارهاي زننده و ضد ملي و ضد دولتي را با مشتهاي گره كرده مي خواندند و من جمله يكي از شعارها  اين بود كه «مردم مسلمان مسلح شويد».

نظريه: اكرمي كه اين روزها تنها سخنران باصطلاح مذهبي دماوند است و رييس شهرباني از فعاليت اكرمي اظهار ناراحتي كرده و مي گفت مردم را مرتب تحريك به تظاهرات و اعتصاب مي نمايد.

 • 57/8/19

تظاهرات در شهرهاي قم، آمل، گرگان، چالوس، مشهد، ني ريز، دماوند، زرند، نجف آباد

 • 57/8/19

موضوع: تظاهرات

در دماوند تظاهراتي شد كه منجر به تيراندازي هوايي و پرتاب گاز اشك آور  از طرف پليس گرديد كه تظاهركنندگان از هم پاشيده شد.

نظريه شنبه: مردم دماوند از سرگرد مجيدزاده راضي هستند ولي از ستوان شمس شديدا ناراضي هستند.

نظريه يكشنبه: خبر و نظريه شنبه مورد تاييد است.ضمنا رييس شهرباني ضمن رفتار ملايمت آميز با مردم روز تظاهرات حتي  گفته است بجاي آن خميني كه شما دوست داريد شعارهاي تند و زننده ندهيد. همانطوري كه شما خميني را دوست داريد سرباز هم شاه خود را دوست دارد.اگر  توهين بكنيد ممكن است سرباز تيراندازي نمايد.

ضمنا وقتي كه مردم ضمن تظاهرات با شاهنشاه آريا مهر توهين مي نمايند ستوان شمس و  افسري كه مسوول نيروي كمكي مي باشد به مردم اخطار مي كنند كه مسلما خوش آيند مردم نمي باشد.

 • 57/8/21

مدارس ورامين و دماوند اكثرا بصورت نيمه تعطيل مي باشد.

 • 57/8/23

بجز مدارس ابتدايي ساير مدارس دماوند نيز تعطيل مي باشد.

 • 57/8/23

بجز دبستان ها، كليه مدارس دامغان، شاهرود، دامغان و گرمسار تعطيل است.

 • 57/8/24

تعطيلي كليه ي مدارس سمنان، شاهرود، دامغان، ورامين ودماوند

 • 57/8/25

كليه دبيرستان هاي سمنان، ورامين، دامغان، شاهرود و دماوند تعطيل مي باشد.

 • 57/8/27

اعتصاب كليه مدارس سمنان، شاهرود، ورامين، گرمسار، دامغان و دماوند

 • 57/8/27

وضعيت مدارس استان سمنان چنين گزارش شد: كليه مدارس سمنان، ورامين و دماوند تعطيل مي باشد.

 • 57/9/11

حدود 000/30  نفر در شهرستان دماوند به حمل پرچم هاي داس وچكش ( در اعتراض مردم به آوردن چوبهايي با علائم داس و چكش توسط چند تن از طرفداران كمونيستي را نشان مي دهد كه آنها را خارج كردند) در جلوي شهرباني تظاهرات نموده و واعظي خطاب به سربازان اعلام داشت كه از تيراندازي به مسلمين خودداري نمايندو به برنامه هاي خود را ظرف امشب و فردا شب پياده خواهيم كرد.

 • 57/9/19

ساعت 9/30 روز جاري عده اي حدود 30 هزار نفر از طبقات مختلف و تهراني هايي كه به دماوند آمده بودند از اول ميدان فرامه شروع به راهپيمايي نموده و بادادن شعارهاي " رهبر ما خميني است، نهضت ما حسيني است" به جلوي شهرباني رفتندو  در آنجا روي زمين نشسته و پس از عبور از خيابان رضا پهلوي  در جلوي شهرداري و فرمانداري نشستند. پس از سخنراني شيخ عبدوس، قطعنامه اي مبني بر اينكه خواهان حكومت اسلامي مي باشند صادر و  در ساعت 12/30 متفرق شده اند.ضمنا نامبردگان پلاكاردهايي با علامت داس و چكش و عكس رضايي معدوم و خواهرش همراه داشته كه مورد مخالفت عده اي از مذهبيون قرا رگرفتند  و در جلوي شهرداري پلاكارد داس و چكش را از معرض ديد خارج نمودند.

 • 57/9/21

از ساعت 9 روز 21 آذر ماه دستجاتي از تكاياي دماوند وارد خيابان شده  و ضمن حمل شعارهاي ضد ميهني، ساعت 11/30 جلوي شهرداري و فرمانداري اجتماع و  50/000نفر بوده و اتفاق سويي روي نداده است.

 • 57/11/2

تظاهرات در شهرهاي جهرم، تهران، مهاباد، شهركرد، رودهن، دماوند، آبعلية بومهن، بانه و ...

 • 57/11/87

شهادت شهيد ناصر صديفي در جلوي دانشگاه

 • 57/11/9

در روز هشتم بهمن در مقابل ميدان 24 اسفند ( انقلاب اسلامي كنوني) و همچنين در نزديكي خيابان دانشگاه از طرف مامورين ستاد و ژاندارمري كه در آن جا بود به طرف مردمي كه در اين منطقه تجمع كرده بودند تيراندازي شد كه در نتيجه آن بيش از چهارصد نفر زخمي و سي و هفت نفر به شهادت رسيدند.در روز پس از اين حادثه از طرف اهالي دماوندجهت سخنراني در مراسم ختم يكي از شهداي اين واقعه ( شهيد صديفي) از بنده دعوت كردند كه من نيز رفتم و پس از روضه خواني و سخنراني بلافاصله به تهران برگشتم.( خاطرات آيت الله دري نجف آبادي)