فهرست:

1-نتايج مقدماتي سرشماري عمومي نفوس و مسكن

2- جمعيت نقاط شهري و روستايي


نتايج مقدماتي سرشماري عمومي نفوس و مسكن سال 1385 استان تهران ( شناسنامه آباديها)

شهرستان دماوند

دفتر آمار و اطلاعات خردادماه 1386

مقدمه

در حال حاضر و اجراي برنامه هاي جامع توسعه به عنوان چهارچوب منطقه فعاليت‌ها، امري الزامي و اجتناب‌ناپذير است. اين برنامه‌ها در شرايطي كه تنوع فعاليت‌ها و وضعيت پيچيده روابط اقتصادي، اجتماعي نياز به تهيه مجموعه به هم پيوسته‌اي از اهداف، ابزارها و  سياست‌هاي اجرايي در قالب يك نظام هدفمند و سازگار را الزامي مي‌سازد و در اين شرايط آمار و اطلاعات به عنوان يكي از ابزارهاي ضروري در مطالعات و برنامه‌ريزي طرح‌هاي متنوع نقش مؤثر و مهمي را ايفا مي‌نمايد. لازمه نيل به اهداف مذكور، دسترسي به داده‌هاي صحيح و به هنگام است.

نشريه حاضر حاوي نتايج مقدماتي اطلاعات جمعيتي و شناسنامه آبادي داراي سكنه (فرم 5) سرشماري عمومي نفوس و مسكن سال 1385 استان تهران مي‌باشد. لزوم به‌كارگيري نتايج فوق، كنترل و رفع هرگونه اشكال در نتايج مقدماتي، امري ضروري است. اميد است با دقت نظر خاص، نتايج فوق مورد بررسي قرار گرفته و ما را در توليد نتايج تفصيلي سرشماري عمومي نفوس و مسكن سال 1385 ياري نماييد.

وحيد كيارشي- معاون برنامه‌ريزي

 

نتايج مقدماتي سرشماري عمومي نفوس و مسكن سال 1385 استان تهران ( شناسنامه آباديها)شهرستان دماوند:

جدول 1- وضعيت طبيعي، نوع راه، سكونت و مراكز خريد آبادي

جدول 2- امكانات آموزشي ، فرهنگي و مذهبي

جدول 3-  امكانات  سياسي و اداري و تاسيسات زيربنايي

جدول 4- امكانات بهداشتي و درماني

جدول 5 - امكانات  مخابرات – ارتباطات و بازرگاني و خدمات

 

 


 

جمعيت نقاط شهري و روستايي:

جداول نقاط شهري و روستايي و غير ساكن شهرستان دماوند