امامزاده شاه چنار ( هادي و مهدي) روستاي آبعلي دماوند

برگرفته از كتاب دماوند و آثار تاريخي آن-اثر ناصر پازوكي طرودي

در محله گلاب آبعلي و حدود پانصد متر پايين تر از كارخانه دوغ آبعلي و هتل آبعلي و در 35 درجه و 45 دقيقه و 43.6 ثانيه عرض جغرافيايي و در 51 درجه و 58 دقيقه و 01.1 ثانيه طول جغرافيايي و در ارتفاع 2077 متر از سطح دريا و در فاصله 2880 متري از امامزاده حمزه مبارك آباد ( از طريق G.P.S) و در سمت چپ جاده اي كه از ميان روستاي آبعلي عبور كرده و به سمت جنوب به روستاهاي قابوز محله يا قائم محله و سادات محله منتهي مي شود، چنار نسبتا كهنسالي ( حدود 250 ساله) وجود دارد كه آنجا را امامزاده مي نامند. بنا به گفته معتمدين محل، دو چنار در امتداد شرقي – غربي ، يكي در سمت شرق رودخانه و ديگري در سمت غرب رودخانه وجودداشتند كه بنام امامزادگان هادي ومهدي خوانده مي شدند. چنار غربي كه در كنار رودخانه قرار داشت بر اثر جريان سيل كنده شد و از ميان رفت و اكنون تنها چنار شرقي باقي مانده است.اهالي به اين مكان اعتقاد زيادي داشته و آنرا زيارت مي نمايند و هزاران دخيل پارچه اي به آن بسته اند. در اطراف اين چنار قبرستاني وجود دارد كه سنگ قبر بسياري از آن همچنان باقيست و جز آن اثر ديگري  در آنجا وجود ندارد.