شايد يكي ازدرخشان ترين دوران مبارزات مردم دماوند سالهاي ملي شدن صنعت نفت باشد.مردم دماوند و روستاهاي آن با تمام قوا د مقابل حكومت و عمال آن ايستادند و عالم روشن ضمير و فرزانه آيت لله محمدباقر موسوي جلالي را به نمايندگي خود ( در مجلس هفدهم) برگزيدند. مرحوم جلالي يكي از نمادهاي مقاومت در برابر استعمارو استبداد بود.وي به حمايت از نهضت ملي شدن نفت اعلاميه هاو بيانيه هاي آيت الله كاشاني را در مجلس قرائت مي كردو روح آزادگي و مقاومت را براي موكلين خود به ارمغان مي آورد. نقش اين عالم بزرگ در بيداري مردم اين ديار بي بديل است.