گذر زمان - حدود سي و چند سال - و بيماري طولاني شايد كمتر نام و يادي از '' محسن حاجي علي بيگي'' را در خاطر نسل كنوني اين منطقه به يادگار گذارده باشد.نسل اول و دوم نام « محسن حاجي علي بيگي» را كه قبل از انقلاب دانشجوي مهندسي بود و پس از آن در عرصه صنعت ماشين سازي از عناصر موثر و فعال در خاطر خود دارند. من رمضان امسال، خبر فقدان اين عنصر خدمتگزار و متدين را شنيدم و متاسفانه نتوانستم در مجالس ترحيم وي شركت كنم.

در نگاه من محسن حاجي علي بيگي يك عنصر سياسي، مومن ومتدين بود كه سابقه ي انقلابي و شكنجه و زندان خود را  در مبارزه با رژيم ستمشاهي حفظ كرد و در سير اخلاق و تدين گام برداشت. در روزهاي سخت مبارزات انتخاباتي دور دوم مجلس، در مسجد جامع او را ديدم. آن وقت ها سال دوم طلبگي بودم، او به من  توضيه كرد ضمن حفظ مواضع خود، حرمت زي طلبگي و احترام استاد را نگاه دارم و مراقب باشم.

محسن حاجي علي بيگي كه در راهپيمايي هاي مردم دماوند و پس از آن به عنوان يك عنصر خوش نام مبارز شناخته مي شد، اينك نيز همان خاطره و خوش نامي را در اذهان ما دارد. او مواضع سياسي خود را داشت كه شايد با باورهاي سياسي نگارنده متفاوت بود اما مراقبت هاي اخلاقي، چهره ي گشاده، تقيدهاي عبادي، اخلاق نرم و خوش خويي مهندس حاجي علي بيگي  از وي شخصيتي محبوب ساخته بود. براي همين بود كه براي سوگ او تاسف خورديم و غمبار شديم.

بيماري طولاني و صبوري وي و خانواده گرامي اش، در اين سير قابل تحسين است.سعي ما اين بود با وي مصاحبه اي داشته باشيم كه متاسفانه در سال هاي اخير به علت همان كسالت مزمن ميسر نشد.اميد داريم در فرصتي ديگر، خاطره پايمردي ها و مبارزات اين عزيز را با همراهي خانواده گرامي شان زنده بداريم. انشاءا...

                                                                                                                                                                                                                                   حميد مشهدي آقائي