واسطه ها

 

 در هفته هاي اخير شاهد حوادثي ناگوار در كشور بوده ايم كه نيازمند يك تحليل عميق و بازنگري جدي است، تا در پرتو آن مصالح عاليه نظام وانقلاب و دستاوردهاي حماسه تاريخي دوم خرداد از هر گونه شائبه و گزند، محفوظ بماند.

دراين راستا توجه به نكات زير ضروري است:

  1. بايد بپذيريم كه دردرون خانواده بزرگ انقلاب سليقه ها و گرايشهاي گوناگوني وجود داشته و دارد.با عنايت به اينكه اين گروهها و جناح ها اصول و مباني و آرمانهاي انقلاب را باور داشته و همگان در حفظ و حراست آن همسو و همراه هستند، وجود اختلاقات در برداشتها و شيوه ها جاي نگراني و تشويق نيست، چرا كه تقابل و تضارب آراء و انديشه ها در جريان دوران انقلاب بايد سير تكوين و تكامل خود را  بپيمايد كه اين امري طبيعي و ضروري است. نكته مهم و نگران كننده اين است كه ( به فرموده رهبر معظم انقلاب اسلامي درديدار با مجلسيان)  دوستان انقلاب يكديگر را بيگانه و ناآشنا پنداشته و بر همين مبنا رفتارهاي سياسي خود را ساماندهي كنند.
  2. حوادث اخير كه درتهران و برخي از نقاط كشور به وقوع پيوست چه دستاوردي براي نظام و اسلام داشته است؟! چه كساني از آن سود برده و دود آن به چشم چه كساني رفته است.بدون ترديد حوادثي از قبيل « پارك لاله» و امثال آن هيچ نفعي براي انقلاب و فرزندان آن نداشته و سود و عايدي آن تنها به حساب كساني رفته است كه اساسا هيچ باور و عقيده اي به انقلاب اسلامي و جريانات دروني آن ندارند.
  3. از شواهد و قرائن چنين برمي آيد كه برنده اصلي اين گونه اختلافات منفي « جريان مرموز و نامحرم» ي است كه در گذشته امام راحل ازآنان بعنوان « واسطه ها» نام برده و مقام معظم رهبري درد يداراخير با نمايندگان مجلس نقاب از چهره نفاق آلود آنان بركشيدند. اين افراد، كساني هستند كه « حيات و زندگي آلوده خود را در ايجاد تنش و تشنج در جامعه » مي دانند.اين جريان تلاش دارد بااستفاده از آزاديهاي موجود، تضادو تقابل بين جناحهاي انقلاب را افزايش داده و با ملتهب ساختن اوضاع و مشغول ساختن نيروهاي انقلاب با يكديگر، به مقاصد و اهداف شوم فرهنگي و سياسي خود نايل آيند. اين استراتژي و تاكتيك كنوني دشمن است.
  4. در اين شرايط حساس، فرزندان انقلاب وظيفه دارند، آنان بايد با درك صحيح شرايط، به رفتارهاي سنجيده و مقبول در  عرصه هاي سياسي و فرهنگي دست يازند و به فرموده رهبر عزيز انقلاب، با خويشتن داري و شرح صدر، فضاي رحمت و مودت را بين خود افزايش دهند و با صبوري و شكيبايي بستر مناسبي را براي رشدو ارتقاء انديشه هاي  خودي فراهم آروند. وظيفه مهمي كه ديده بان هوشيار انقلاب به آن آگاهي داده اند:« پرهيز از تعرض به خوديها درجامعه اسلامي ضروري و داراي اهميت است».

نشريه ره آورد - شماره 27