بسيج، يك فرهنگ غني و پوياست

 

برخي ازدوستان سخت گله مند بودند كه چرا ره آورد سخن اول را مدتي است به حال خود واگذارده است و طالب آن بودند كه  در هر شماره ولو اندك سخن اول  كه معمولا موضع رسمي يك نشريه در مسايل مختلف جامعه است در نشريه حضور جدي داشته باشد.

در پاسخ به اين تقاضاي به حق؛ مدتي در فكر بودم كه چه بايد نوشت و از كجا؟!

فرا رسيدن هفته بسيج وتقارن آن با روز پاسدار، جواب اين سوال بود. براستي چه سخني بهتر از توصيف بسيج و ثناي بسيجيان و جانبازان و پاسداران و آزادگان .

مگر نه اين است كه سخن اول و آخر را هم اينان با ايثار و تلاش و شهادت گفته اند؟!

1-   « بسيج» نه يك نهاد ، كه يك فرهنگ غني و پويا است كه ريشه در فرهنگ آسماني عاشورا دارد. و بسيجيان نه اعضاي يك نهاد و سازمان كه مبلغ و مروج انديشه اي پاك و الهي هستند.بنابراين بزرگداشت« هفته بسيج» نه بزرگداشت يك نهاد، كه پاسداشت انديشه اي آسماني است كه در مدرسه عشق متولد شده و رشد يافته است. از اين رو برگزاري اين هفته نه وظيفه يك سازمان خاص  كه مسووليت همگاني است. هر آنكه بسيج وانديشه بسيجي را ضامن تداوم انقلاب اسلامي مي داند.

2-   بسيج در منطقه ما – با عنايت به جمعيت وامكانات – بحمدالله خوش درخشيده است.هم در آن دوران نوراني و بياد ماندني هشت ساله و هم پس ازآن. اين حضور سبز و مقدس و بي شائبه ، تقدير و تلاش درخور را مي طلبد. سوال اين است مسوولين منطقه در طول اين مدت براي رواج و شيوع فرهنگ بسيج و ارتقاء كيفي و كمي سطح انديشه و زندگي اين انسانهاي پاكباخته چه انديشيده اند؟

گفتيم كه اين وظيفه را تنها از سپاه خواستن نه بجاست و نه سزاست، گو اينكه سپاه دماوند در اين سالها – بويژه در يكسال اخير – گامهاي مهم و قابل تقديري براي احياء پايگاهها و تشكل هاي بسيج برداشته است، اما بخوبي مي دانيم كه پرداختن به اين مهم در منطقه ما عزمي همگاني و نگرشي كلان و آينده نگر را مي طلبد.

سوگمندانه بايد گفت: هنوز بسيجيان و رزمندگان، در منطقه ما، فقط به جرم تدين و پاي بندي به ارزشها ، در پيچ وخم بازيهاي اداري  و امثال آن مانده اند و از امكانات اوليه فرهنگي و اقتصادي و ... كمترين بهره را دارند، در حاليكه هنوز هم دريايي از صفاو خلوص را درميان جمع آنان مي توان يافت، شاهد صدق مدعاي ما هيئت رزمندگان و تجمعات بسيجي است. شايسته است مسوولين منطقه، دركنار فكر و تدبير و انديشه براي عامه مردم، جايگاه رفيع بسيج و بسيجي را بازشناسند و قدر اين مظلومان شهر را بيش از پيش بدانند.

آيا عنصري پاكباخته تر، باصفاتر، ولايتمدارتر، كم  توقع تر از بسيجي مي توان يافت و آيا خدمتي مقدس تر از خدمت به بسيجي وجود دارد؟!

نشريه ره آورد - شماره 36