يكسال ديگر گذشت؟!!

 

1-  ارديبهشت ماه هر سال، در كنار وقايع و اتفاقات گوناگون مذهبي و ملي و انقلابي ، يك واقعه مهم ديگر را در خود ثبت كرده است.9 ارديبهشت ماه سالروز شوراهاي اسلامي است وهر چهار سال يكبار شوراهاي جديد گرد هم مي آيند و سوگند شرعي و قانوني ياد مي كنند كه چهار سال خدمت را آغاز مي كنند.

2-شوراهاي سوم – شهرها و روستاها – يكسال را پشت سر گذرانده اند، يك سالي كه مي توان پس از آن به ارزيابي واقعي عملكرد آنها نشست.اينك ديگر بهانه فرصت كم، تجربه كم وجود ندارد.

برنامه امسال توسط اعضاي همين شوراها و با شهرداران و دهداران منتخب همين شوراها تدوين شده و به اجرا در مي آيد. امسال و در پايان فصل كاري آبان ماه مي توان به ارزيابي  واقعي و منصفانه نشست.

3- ره آورد؛ به اقتضاي وظيفه مطبوعاتي خود به تدريج در اين راه قدم خواهد گذارد و در اين مسير از نقدهاي منصفانه و دفاع هاي واقع بينانه استقبال خواهد كردو آن را منتشر خواهد ساخت.

4-  در اين ميان شوراهاي شهرهاي پنجگانه آبسرد، آبعلي، دماوند، روهن و كيلان بيشتر مورد توجه خواهند بود.اگر چه مراكز دهستان نيز از نقدهاي مطبوعاتي دور نخواهند ماندو صد البته اهتمام به نقد شوراي شهر مركز شهرستان جايگاه ويژه اي  خواهد داشت. ناگفته پيداست نقد دو روي دارد؛ تقدير و انتقاد و اين هر دو وجهه همت ما خواهد بود.

5- چه خوب است شوراهاي محترم در سال نوآوري وشكوفايِي، الگوي تازه اي از پاسخگويي به موكلان خود ارائه دهند و  خود – قبل از هر كس – صادقانه و در ميان جمع مردم به نقد و  ارزيابي عملكرد  خود بپردازند. اميدواريم.

حميد مشهدي آقايي(87/2/9)

نشريه ره آورد - شماره 345