انتظار چيست؟ منتظر كيست؟

 

1- انتظار يعني چه؟

انتظار يعني چسم به راه انسان كامل بودن. يعني به اميد فرداي بهتر همراه با تلاش براي ايجاد آن. فرداي بهتر يا اين باور كه فرداي بهتر جز با حضور انسان كامل و امام معصوم محقق نخواهد شد.

بنابراين مي توان ماهيت انتظار را در سه عنصر خلاصه كرد:« اميد، اعتقاد ، عمل».

چرا كه هر انتظاري بر پايه اميد شكل مي گيرد و به طور ويژه انتظار فرج افزون بر اميد تلاش براي برداشتن موانع تحقق آن اميد را نيز به همراه دارد و برهمين اساس از آن به « افضل الاعمال» ياد شده است.

2- ويژگي هاي انتظار فرج

الف- پيوندي عاقلانه و عاشقانه – در رابطه با انسان كامل ، عقل و عشق به همديگر  مي رسند و شخصيت منتظر به جهت خردورزي و فضايل انساني و عدالت رفتاري مطلوب ثمر مي باشد.

ب- رابطه اي دو طرفه – اين من و شما نيستيم كه منتظر حكومت او هستيم.او خود اولين منتظر و چشم به راهترين است. تنها من و تو نيستيم كه منتظر او هستيم ، او بيش از ما چشم به راه ماست.او هميشه انتظار ما را مي كشد. براي ما غصه مي خورد و برايمان دعا مي كند.

ج- رابطه اي تشكيكي ؛ يعني اولين كشش و جذبه، از طرف اوست اما گسترش و عمق آن بستگي به ما دارد، هر چه ما به ياد او باشيم ، نگاه او را مراعات كنيم ، خود را اصلاح كنيم از طرف او فيض و مهرباني پاياني نخواهد داشت.

د- ايجاد همراهي و سنخيت؛ انتظار به تدريج منتظر را با اقتضائات خود هماهنگ و ديدو فكر و عمل او را هم سنخ نگاه و تفكر و عملكرد محبوب مي سازد. لذا مي توان گفت هر چه از عمر منتظر مي گذرد او بيشتر به محبوب نزديك مي گردد.

ه- فرصت سازي؛ مي توان انتظار را ايجاد فرصت براي بسياري از كارهاي عقب مانده بشر دانست، از راه معرفت بيشترو  محبت افزونتر و اطاعت آگاهانه تر مي توان فرصت هاي جديدي را در زندگي فردي و اجتماعي گشود.لذا يك انسان منتظر " فرست ساز " است نه " فرصت سوز".

با توجه به مطالب پيش گفته مي توان انسان منتظر را انساني اميدوار، خردورز، معتقد، اهل حركت و اقدام، عاطفي و مهرورز، فرصت ساز و فرصت محور ، اهل مبارزه با سختي ها و موانع برشمرد. كساني كه اعمال وافكار و احساسات خود را بر مدار محبوب كامل خود تنظيم مي كند و به انتظار او مي نشيند، بلكه به سري حركت مي كند.

حميد مشهدي آقايي

نشريه ره آورد - شماره 358