شهيد بهشتي، علمدار بصيرت

 

يكم: مي گوييم « زمان» و مقصودمان از آن زمان تقويمي و نجومي است. مي گوييم « زمان» و مرادمان از آن « جامعه» و « اجتماع» است، در اتباط با زماني خاص وانسان هايي كه با آن در مواجهه و برخورد هستند. از اين نگاه زمان شناسي معناي خاص خود را پيدا مي كند.

دوم: انسان ها در مواجهه با زمان و حوادث زمانه سه گروهند:

گروهي كه از زمان مي گريزند و از تحول و تغيير وحشت دارند، با هر سخن نو و حركت نو مي ستيزند. ايننان به جهنم « تحجر» مي افتند.

عده اي هر پديده نو را فقط به خاطر« نو» بودنش شيفته وار مي پذيرند و به گونه اي « زمان پرست» هستند.اين گروه در لجن زار « التقاط» درخواهند غلتطيد.

گروه سوم نه « زمان گريزند و نه زمان پرست». نه هر كهنه اي را طرد مي كنند و نه با هر جديدي مي ستيزند. اين گروه « زمان آگاه» اند كه در بوستان بصيرت راه مي يابند. از بين حوادث قديم و وقايع جديد نه به وادي طرد مطلق مي افتند نه به وادي تسليم محض و اينها اهل انتخاب آگاهانه اند.

سوم: در تاريخ اين هر سه گروه را مي يابيم زمانه ي امير مظلومان، گروه روشني است. « خوارج» را در جهنم « تحجر» و منافقاني چون طلحه و زبير و ياران هاديه را در « لجن زار التقاط» مي يابيم و سرانجام عمار ساير و مالك اشتر و حجربن عدي و ... را در بوستان معطر «بصيرت». تاريخ براي ما درس ها وعبرت هاي زيادي دارد.

چهارم: در آيينه ي انقلاب اسلامي – كه سي امين سال خود را مي گذراند – بخش زيادي از آن گروهها و وقايع مي توان ديد. سي سال گذشته از  حوادث بزرگ و كوچك و تلخ و شيرين است.

هفتم تير سال 1360 و انفجار حزب جمهري اسلامي و شهادت هفتاد و دو تن از ياران امام ازاين حوادث است و « شهيد بهشتي» از عالمان ژرف انديشي كه هم خط زمان گريزي و تحجر را تشخيص داد و هم به مبارزه با زمان پرستي و التقاط پرداخت. او مصداق يك عالم بزرگ زمان آگاه بود. آتشي كه در هفتم تير برافروخته شد، هيزمش را خط تحجر تهيه ديده بود و جرقه اش را التقاط و نفاق زد.

پنجم: حرف آخر؛ ما جزو كدام گروهيم؟ از گروه جمودانديشان زمان ستيز كه حرف از تحول حالمان را مي گيرد يا ازدسته زمان پرستاني كه از گذشته انقلابي خود پشيمان شده ايم و شعارهاي گذشته را تندروي مي دانيم و ارزش گرايي را عقب افتادگي؟ از آن گروه كه هر دستاورد غرب را مي كوبيم يا از آن گروه كه غرب را قبله آمال خود ساخته ايم؟ راستي ما چقدر اهل انتخاب آگاهانه ايم؟

ياد بهشتي عزيز بخير كه مظلوم زيست ومظلوم مرد و خار چشم دشمنان اسلام بود.

حميد مشهدي آقايي 

نشريه ره آورد - شماره 351