جشنواره سرمايه‌هاي انساني

 

1- حق اين است كه مهم‌ترين، بزرگ‌ترين و پايان‌ناپذير ترين - و البته ناشناخته ترين - سرمايه يك ملت سرمايه انساني اوست. نيروي انساني و انديشمند و خلاق است كه قدرت، ثروت و پيشرفت را مي‌سازد و بدون آن حتي ثروتمندترين و قدرتمندترين جامعه در اندك زماني به خاك سياه خواهد نشست.

2- در يكي از سر مقاله‌هاي قبل به « ركود نفرها» به عنوان يك مشكل مهم در كنار فرار مغزها اشاره كرديم. در سرمقاله گذشته، اشارة فهرست‌وار به جرقه‌هاي اميد بخش نيروهاي در حال رشد منطقه مان داشتيم، اينك توجه اهالي نظر و انديشه و نيز عموم مردم عزيز شهرستان به ويژه نسل جوان را به يك نكته ديگر جلب مي‌كنم.

3- بر منطقه ما زماني طولاني از تاريخ گذشته است و آن را در رديف كهن شهر هاي تمدني ايران و حتي قوي‌ترين آن قرار داده است. ناصرخسرو « دماوند» رااولين شهري مي‌كند كه در عالم بناشده است. پس اصالت مردم اين ديار مثل روز روشن و تابناك است. جان‌مايه اين هويت درخشان تاريخي، نيروهاي انساني آن نيز بسيار قابل توجه است. با نگاهي گذرا از گذشته تا به امروز و به همين اساس و همين پشتوانه  با نگاهي به فرد را مي‌توان انبوهي از ثروت انساني و سرمايه بي‌كران و قدر ناشناخته‌اين ديار را شناخت و معرفي كرد.

4- نيروي عظيم و سرمايه انساني، اين سامان را در 3 دوره مي‌توان ترسيم كرد:

الف- دوره گذشته از اولين روند شكل‌گيري تا آغاز انقلاب اسلامي

ب- دوره سه‌ساله انقلاب اسلامي تاكنون (نسل اول و دوم انقلاب )

ج- دوره  كنوني تا آينده (نسل سوم و چهارم)

نگارنده بر اين باور است ما با وجود كمي جمعيت و انواع فقر‌هاي مادي و فرهنگي، از انرژي عظيم نيروهاي انساني در گذشته و حال برخورداريم. نگاهي به پنج شهر و چند دهستان و حدود 80 دوستاي اين منطقه بيفكنيم و كندوكاوي دقيق داشته باشيم  به راحتي اين موضوع اثبات خواهد شد.

5-   ما در سي سال پيروزي انقلاب اسلامي مي‌توانيم جشنواره سرمايه انساني خود را در معرفي اين نيروها در سه دوره مختلف برگزار كنيم. ره‌آورد دراين‌باره طرح‌هايي را در آينده مطرح خواهد كرد.

اميد ما اين است اهل فكر و قلم از هر منطقه سخاوتمندانه و كريمانه و بدون درنگ، دست به قلم شده و در اولين فرصت فهرستي از اين نيروها  را - از گذشته و حال و آينده - با توضيحي كه خود لازم مي‌دانند، براي ما بفرستند.

برگزاري جشنواره نيروي انساني در منطقه، جشنواره جشنواره هاست  و آغاز يك حركت عظيم انساني براي ايفاي نقش مهم‌تر در منطقه و ايران عزيز اسلامي.

 حميد مشهدي آقايي

نشريه ره آورد - شماره 364