كرامات خميني (ره)

 

اول. از قديم وقتي سخن از كشف و كرامت مي شد همه ياد  " طي الارض " و " چشم برزخي" و "شفاي خارق العاده بيماران" و ... مي افتادند. حالا هم اكثرا اينگونه است. ترديدي نيست كه بندگان خوب خدا از اين موهبت الهي به فراخور ظرفيت و شخصيت شان بهره دارند. اگرچه خود آن را چيز مهمي نمي دانند. از قديم تاكنون اين بنده هاي پرهيزگار خدا، كم نبوده و نيستند.

دوم. حكايت خميني اما حكايت ديگري است. كشف و كرامت او از جنس ديگري است.فتح الفتوح او را حلاوت ديگري است.فقط در يك حركت انقلابي كه چند سال طول كشيد ، دويست هزار كرامت از او ديده شد. تعجب نكنيد! دويست هزار شهيد را مي گويم؛ حكايت صدها و هزار دل عاشق شيفته ، آزاده و جانباز و پدران و مادران و خاندان شهيدان و ميليونها ايثارگر مجاهد بماند... .

شما كدام عارف را سراغ داريد كه مريدان او، ناديده و به محضرش شتافته فقط در يك شب – يك سب عمليات مثل كربلاي 5- اينقدر فاصله آسمان  و زمين را كم كرده باشند؟!

كدام عارف سالك را مي شناسيد كه رهروانش يك شبه راه صدساله را بپيمايند.

سوم. كرامات خميني (ره)، ريشه در عرفان حسيني دارد. عرفان او، عرفان دير و كنشت و گوشه مسجد و كنج خرابات نبوده و نيست. او معارف را به ميدان مبارزه كشاند، نگاه صدها ميليون انسان آزاده را در ايران و جهان از زمين گرفت و به آسمان دوخت. در سخت ترين دوران غربت او به دين حياتي دوباره بخشيد. با اين همه ، آنان كه خميني را از نوجواني مي شناسند و حكايت كرده اند، همگي اذعان دارند او ميدان دار تهجد و گريه و توسل و جلودار سلوك و مراقبت وخودسازي فردي بوده است. فقط در زمان او بود – بعد از كربلاي حسيني – كه زمين و زمان يك بارديگر بوي كربلا را آنچنانكه بايد و شايد استشمام كرد.

چهارم. او " يقظه" و بيداري را تبديل به يك فرهنگ عمومي كرد. سي سال قبل او به جا نهاد و در دلهاي آماده آشتي انداخت كه دنياي مادي را به حيرت و شگفتي واداشت و چشم ها وايده ها را شست و به حقايق جديدي باز كرد.دوازده بهمن 57 يك نمونه بارز آن است و پيروزي برق آساي 22 بهمن 57 شاهد صدق ديگر آن.

پنجم. او وقتي در چهارده خرداد رفت تازه راهش آغاز شده بود و چون او  روح خدا بود در كالبد زمانه. امروز به هر جاي دنيا بنگريد از عمق آمريكا تا كنج آفريقا، از جزاير بالكان تا جزاير كارائيپ. همه جا اثري از كرامات خميني به چشم مي آيد.

ششم. اين مقال جاي بحث و بسط فراوان دارد اما بگذاريد يك نكته ديگر را هم بگويم تا به يادگار بماند.در غوغاي عرفان و عارفان و بازار داغ سلوك و كرامات، بر اين باورم جانشين خلف خميني كبير، خامنه اي عزيز، از عارفان گمنامي است كه كشف و كراماتي از جنس مرادش دارد. او نيز مانند خميني – حتي در شرايطي سخت ودشوارتر – همان جلوه هاي عرفان حسيني را دارد.

باور نداريد؟! سري به لبنان بزنيد و نگاهي به غزه بيندازيد.  اين روزها كاروان راهيان نور عازم جبهه هاي حق عليه باطل است. چند روزي همراه نسل سوم و چهارم شويد. پاسخ خود را خواهيد يافت. فقط بايد چشمها را شست و جور ديگر بايد ديد.

« ياد امام عزيز و شهيدان بهار آفرين بهمن 57 گرامي باد» 

حميد مشهدي آقايي

نشريه ره آورد - شماره 381