مراقب باشيد دماوند از دست نرود

مسعود نصرتي

بحث در حوزه فرهنگي و حوزه سياسي شهرها، موضوعي نيست كه اين مقال كوتاه به آن پرداخته و ارائه شود. ولي كوتاه بگوييم كه در حوزه فرهنگي ارتباط و مراوده فرهنگي مطرح است و در حوزه سياسي بحث بر سر مرز سياسي و استانداري يعني اينكه يك شهر را بنا به دلايلي در حوزه جغرافيايي يك استان قرارداده اند مي باشد.حال با اين تعريف مي خواهيم سوال كنيم كه كوه دماوند در حوزه فرهنگي استان مازندران قرار مي گيرد يا دماوند؟

اصلا بحث بر سر اين موضوع نيست .فقط نكته ظريفي است كه بايد اذعان داشت كه چه بخواهيم چه نخواهيم، چه بپذيرند و چه نپذيرند شهر دماوند متثل و وصل به كوه دماوند است يعني اينكه از لحاظ فرهنگي در جغرافياي فرهنگي دماوند قرار مي گيرند اصلا اين دو م